Tietosuojaseloste (GDPR)

TIETOSUOJASELOSTE – GDPR

SUOMEKSI
Voimassa 1.5.2023 alkaen

Apteekinmajoitus.fi -sivusto

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Apteekinmajoitus.fi -sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Apteekinmajoitus.fi -sivusto, info@apteekinmajoitus.fi, Nina & Jan Laitiainen, puh. +358 10 579 31 51

2. Rekisteritietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö
Nina Laitiainen, info@apteekinmajoitus.fi, puh. +358 10 579 31 51

3. Rekisterin nimi
”Asiakkaat”

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Apteekinmajoitus.fi -sivustolla on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lähetetystä hakemuksesta, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@apteekinmajoitus.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@apteekinmajoitus.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

IN ENGLISH
To be taken into account starting at 1.5.2023

Apteekinmajoitus.fi

Register and Privacy Statement, General Data Protection Regulation

The register and data protection statement of the Apteekinmajoitus.fi website in accordance with the Personal Data Act (Sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

1. Registrar
Apteekinmajoitus.fi website, info@apteekinmajoitus.fi, Nina & Jan Laitiainen, tel. +358 10 579 31 51

2. Contact person responsible for processing register data
Nina Laitiainen, info@apteekinmajoitus.fi, tel. +358 10 579 31 51

3. Register name
”Customers”

4. Legal basis and purpose of personal data processing
According to the EU General Data Protection Regulation, the legal basis for the processing of personal data is the legitimate interest of the controller. The purpose of processing personal data on the Apteekinmajoitus.fi website is to communicate with customers and maintain customer relations. The information is not used for automated decision-making or profiling.

5. Data content of the register
The information to be stored in the register is the person’s name, contact information (phone number, e-mail address, address), and other information related to the customer relationship and ordered services.

6. Regular sources of information
The information to be saved in the register is obtained from the customer, e.g. from the submitted application, by e-mail, by phone and through social media services.

7. Regular transfers of data and transfer of data outside the EU or EEA
Information is not regularly disclosed to other parties. Information can be published to the extent agreed with the customer. Data is not transferred by the controller outside the EU or EEA.

8. Principles of registry protection
Care is taken when processing the register and the information processed with the help of information systems is properly protected. When registry data is stored on Internet servers, the physical and digital data security of their hardware is taken care of accordingly. The registrar ensures that stored data as well as server access rights and other data critical to the security of personal data are handled confidentially and only by those persons whose job description it is.

9. Right of inspection and right to demand correction of information
Every person in the register has the right to check their own information stored in the register and demand the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wants to check the information stored about him or demand correction, the request should be sent by e-mail to the data controller at the address info@apteeekinmajoitus.fi. If necessary, the registrar may ask the requester to prove his identity. The controller responds to the customer within the time stipulated in the EU data protection regulation (generally within a month).

10. Other rights related to the processing of personal data
A person in the register has the right to request the removal of personal data about him from the register (”right to be forgotten”). Those registered also have other rights according to the EU’s General Data Protection Regulation, such as limiting the processing of personal data in certain situations. Requests should be sent by e-mail to the controller at the address info@apteekinmajoitus.fi. If necessary, the registrar may ask the requester to prove his identity. The controller responds to the customer within the time stipulated in the EU data protection regulation (generally within a month).